نمایشگاه عکس داریوش فردی پور

گاهی عاشقانه
به آسمان نگاه کن

یکم شهریور لغایت 10 شهریور
خانه تاریخی مشیرالملک،نگارخانه طور
Image

داریوش فردی پورعکاسیعاشقانه دیدنداستان رویداد

همیشه عکاسی معماری بناهای تاریخی برای من به عنوان یک عکاس مستند ، جذاب و پر کشش بوده و هست .معماران قدیم در کنار مولفه های ساخت برآن بوده اند فضاهایی را ایجاد کنند که برای ساکنان و مراجعه کنندگان در کنار زیبایی آرامش بخش نیز باشد . برای آرامش بخش بودن یک بنا ، توجه به چند نکته مهم و ضروری است یکی از آنها ایجاد توازان و تناسب در اجزای ساختمان و قرینه سازی درآن است . توازن زیبایی می آفریند و زیبایی آرامش          می دهد . معماری بناهای تاریخی ایران سرشار از این قرینه سازی های شگرف و بی نظیر است .
دنیای اطراف ما نیز دارای زیبایی های است که یا اصلا دیده نشده یا کمتر به چشم می آید . بسیاری از این زیبایی ها در زاویه نگاه استاندارد ما که خط مستقیم و روبرواست قرار ندارد . برای دیدن آنها باید نگاه و در کنار آن حس همراه با آن را تغییر داده  و از نگاه های کلیشه ای و سطحی بگذریم و عمیق تر و به تعبیری عاشقانه تر در جستجویشان باشیم . معماری هایی مملو از زیبایی های مسحور کننده . هدفم از این شیوه و نگاه و همچنین انتخاب نام ( گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن ) برای آثارم ، نشان دادن و چگونگی رسیدن به این نگاه زیبا و عاشقانه است . پس بیاییم عاشقانه به آسمان نگاه کنیم .

چه کسی برگزار می کند؟

Image

داریوش فردی پور

عکاس
عضو فدراسیون جهانی عکاسی
عضو انجمن عکاسی ایران

همیشه عکاسی معماری بناهای تاریخی برای من به عنوان یک عکاس مستند ، جذاب و پر کشش بوده و هست .معماران قدیم در کنار مولفه های ساخت برآن بوده اند فضاهایی را ایجاد کنند که برای ساکنان و مراجعه کنندگان در کنار زیبایی آرامش بخش نیز باشد . برای آرامش بخش بودن یک بنا ، توجه به چند نکته مهم و ضروری است یکی از آنها ایجاد توازان و تناسب در اجزای ساختمان و قرینه سازی درآن است . توازن زیبایی می آفریند و زیبایی آرامش          می دهد . معماری بناهای تاریخی ایران سرشار از این قرینه سازی های شگرف و بی نظیر است .
دنیای اطراف ما نیز دارای زیبایی های است که یا اصلا دیده نشده یا کمتر به چشم می آید . بسیاری از این زیبایی ها در زاویه نگاه استاندارد ما که خط مستقیم و روبرواست قرار ندارد . برای دیدن آنها باید نگاه و در کنار آن حس همراه با آن را تغییر داده  و از نگاه های کلیشه ای و سطحی بگذریم و عمیق تر و به تعبیری عاشقانه تر در جستجویشان باشیم . معماری هایی مملو از زیبایی های مسحور کننده . هدفم از این شیوه و نگاه و همچنین انتخاب نام ( گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن ) برای آثارم ، نشان دادن و چگونگی رسیدن به این نگاه زیبا و عاشقانه است . پس بیاییم عاشقانه به آسمان نگاه کنیم .
همیشه عکاسی معماری بناهای تاریخی برای من به عنوان یک عکاس مستند ، جذاب و پر کشش بوده و هست .معماران قدیم در کنار مولفه های ساخت برآن بوده اند فضاهایی را ایجاد کنند که برای ساکنان و مراجعه کنندگان در کنار زیبایی آرامش بخش نیز باشد . برای آرامش بخش بودن یک بنا ، توجه به چند نکته مهم و ضروری است یکی از آنها ایجاد توازان و تناسب در اجزای ساختمان و قرینه سازی درآن است . توازن زیبایی می آفریند و زیبایی آرامش          می دهد . معماری بناهای تاریخی ایران سرشار از این قرینه سازی های شگرف و بی نظیر است .
دنیای اطراف ما نیز دارای زیبایی های است که یا اصلا دیده نشده یا کمتر به چشم می آید . بسیاری از این زیبایی ها در زاویه نگاه استاندارد ما که خط مستقیم و روبرواست قرار ندارد . برای دیدن آنها باید نگاه و در کنار آن حس همراه با آن را تغییر داده  و از نگاه های کلیشه ای و سطحی بگذریم و عمیق تر و به تعبیری عاشقانه تر در جستجویشان باشیم . معماری هایی مملو از زیبایی های مسحور کننده . هدفم از این شیوه و نگاه و همچنین انتخاب نام ( گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن ) برای آثارم ، نشان دادن و چگونگی رسیدن به این نگاه زیبا و عاشقانه است . پس بیاییم عاشقانه به آسمان نگاه کنیم .

آثار هنرمند

گزیده اثار

interface-1.png

سرمایه گزاران

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
No Internet Connection